Make your own free website on Tripod.com
1999. MÁRCIUS A  Budapesti Baptista Missziókerület Lapja  I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 
  
Húsvéti jókívánság, vers - Kárász Izabella
Húsvétra készülve - Ifj. László Gábor
Tavaszi virág, vers - Balog Miklós
A kereszt legnagyobb titka - Emericus 1950
"Szenvedett, s megváltott Jézus" - F.B.
Az üres sír
Felébredés az élet közepén - Kolozs Nagy János
Gyülekezeteink életéből - Angyalföld
Utolsó hívás , vers - Kárász Izabella
Missziókerületi Hírek - Ú.F.
Kitekintés a baptista világra
Sokan ünnepeltünk együtt- M.N.L.
Beszélgetés Kovács Zoltánnal - Boros Csaba
Hírhozó - Hírvivő
Felhívás, az Európában élő baptista férfiakhoz


 
Húsvéti jókívánság
 
Adjon győzelmes Jézusunk
Áldott, boldog ünnepet!
Ölelje Olvasóinkat
Hit, remény, szeretet!
Kárász Izabella

Húsvétra készülve

Eszembe jut az idei március tizenötödike. Az erdélyi Zilah városában ünnepeltem a magyar szabadságharc emléknapját. A város főterén több mint ezer ember hallgatta a lelkes meg-emlékezést. Nagyon szép és lelkesítő a múlt. Akik még emlékeznek, könnyes szemmel beszélnek az igazán szabad évekről. A jelen már több, mint a közelmúlt. A tömeg a helyi baptista fúvószenekar kíséretével 50 év után először merte elénekelni a Szózatot. Az ünnepségre menet és jövet a beszélgetésekben sok-sok kérdés vetődik fel a jövővel kapcsolatban: hogyan tovább? Ma nincs meg az 1848-ban kivívott szabadság. Lesz-e valaha igazi szabadság? Kevesen reménykednek. Az ünnepi pillanatok kevéssé befolyásolják a hétköznapi életérzést és a jövőképet.

Húsvétra készülünk. Az evangéliumi történetekben ismét elénk tárul az " első" húsvét megható öröme. A kereső asszonyok, a csalódott tanítványok találkoznak a Feltámadottal. Beleérzünk Mária, Péter, János és a többiek örömébe... Bár evangéliumi ihletésű a múltidézésből fakadó öröm, de nem több istentiszteletnyi idejű lelki élménynél.

Húsvét nem csak múlt, jelen is. A nagypénteki szemlélődésben nyilvánvalóvá vált bűneink szörnyű büntetése. Az Emberfia magára vállalta bűneinket, helyettes áldozatként meghalt. Harmadnapra feltámadt. Akik hit által bocsánatot kaptak bűneikre, vele együtt feltámadtak új életre. A megkötözöttségektől szabadon, megbékélve Istennel és emberekkel, valós tartalommal mondhatjuk: " ... a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden" (2Kor 5:17) Alig kifejezhető öröm húsvétkor a múlttal együtt látni a jelent, és vallani: " Jézus él! Én is vele..." .(HH. 87.)

A jövő ? Biztos alapon nyugvó reménység. Krisztus első zsengeként támadt fel a halálból. Mindazok, akik örülhetnek bűneik bocsánatának, követik Őt. A halál csak közbülső állomás. A temetői bejáratok felirata személyes bizonyságtétel. Feltámadunk! Ez a keresztyének jövőképe. Feltámadunk örök életre. Örök örömre Krisztussal és testvéreinkkel. Függetlenül a társadalmi helyzettől, anyagi javaktól, lakóhelytől... Húsvéti örömünk egyszerre a múlt, a jelen és a jövő. Ünnep a hétköznapokban, mindennapi öröm.

Halleluja! Jézus él!
Ifj. László Gábor
  
Tavaszi virág

 

" És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből,
a gyökereiből egy virágszál növekedik" (És 11:1)
 
Nézd, már kivirult a halálból az élet,
és nyílik a lombbal a téli reményed,
száz tarka virággal szívedből a hála,
és lelki jövődben a mennyei pálma!
De jusson eszedbe az égi Virágszál,
Kit nem mindig vársz, és Kit nem mindig vártál!
Bár virágvasárnap: hű leszel fogadod,
s e drága Virágot virággal fogadod;
másnap már tövisből nyomsz rá rút koszorút,
te, aki azt mondod szívedbe bevonult.
Alig sarjadt benned; " Feszítsd meg! Ki vele!"
– kiáltod, s megöli szíved vak hidege.
De újra kisarjad, mint húsvét Virága!
Testvér! Ez új ünnep ne legyen hiába!
Zengje szíved velem: " Örök, szent Szeretet,
Megváltó Krisztusom, töltsd be a szívemet!
S így nekem szent szépség, örök Virág maradsz,
örök feltámadás, Élet s örök tavasz!"
Balog Miklós

A kereszt legnagyobb titka

 
" Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja: mert azt mondotta: Isten fia vagyok."  (Mt 27:42-43.)

A főpapok és írástudók csúfolódtak így a golgotai kereszt alatt. Úgy érzem: megdöbbentő sorrend-változás ment itt vég-be. Nemrégen még Jézus állott a főpapok és írástudók előtt, most ezek állanak Jézus előtt. Honnét e változás? Mit keresnek a főpapok és írástudók a Golgotán? Mi szükség van arra, hogy egy halálraítélt ember körül hitvitát rendezzenek? Mi dolga van a hatalmat gyakorló Kajafásnak a keresztre szögezett, haldokló Názáretivel?

A főpapok és írástudók Jézust Júdással árultatták el. Arra gondoltak, ami a lelki-ismeretüket égette: " Izráel királya" . " Isten fia." S arról beszéltek, amitől féltek? " Szálljon le a keresztről." Mert a lelkük mélyén ott élt a gyötrő tudat: lehetséges, hogy Izráel királya: lehetséges, hogy Isten fia: lehetséges, hogy leszállhat a kereszt-ről. Ezért nem voltak képesek otthon maradni s a kereszttől távol bevárni, míg Jézus szíve utolsót dobban. S közben elvégeztetett minden. A csúfolódóknak igazuk volt, amikor azt mondták, hogy " másokat megtartott, magát nem tudja megtartani" . Igazuk volt, mert ez a kettő: a mások és önmagunk megmentése egy és ugyanazon időben összeférhetetlen. Hiszen a megmentő éppen azért megmentő, mert mást ment, s ugyanakkor magával nem törődik. Ha a vízben fuldokló körül minden partonálló arra gondolna, hogy ha segítségül siet, akkor ő is odaveszhet, akkor senki nem ugorna a vízbe a fuldokló megmentésére. Ha az Úr Jézus megtartotta volna magát a kereszten, akkor nem tarthatott volna meg minket. Ha az Úr Jézus leszállott volna a keresztről: önmagát szabadította volna meg és nem a világot. Ha Isten megkegyelmezett volna Fiának a kereszten, akkor nem részesül-hetnének kegyelemben a megtérő bűnösök. Ez a kereszt legnagyobb, legvonzóbb és legdiadalmasabb titka.
Emericus Lelki Élet 1950
 


 " Szenvedett, s megváltott Jézus"
 
A nagyhét alkalmával gyülekezeteinkben elolvassák az Úr Jézus szenvedés-történetét. A főtanács előre kitervelt határozatával kezdődik ez a különös történet. Folytatódik az Utolsó vacsorával, az Olajfák hegyén történt imádsággal, az elfogatással, a kihallgatásokkal, a per lefolytatásával, és a halálos ítélettel.

Csúcspontjához a keresztre-feszítéssel és Jézus halálával ér az elbeszélés, majd csendesen befejeződik a temetéssel. Olvashatjuk, hallgathatjuk a szenvedéstörténetet pusztán a meg-figyelő érdeklődésével. Ennél többre törekszik a hívő keresztyén ember. Elmélyedő, ráérző gondolkodással igyekszik felfogni és megérteni miért történt mindez, mi az egész esemény értelme. Ha mélyen és őszintén elmélkedem a történteken, megérinti lelkemet a kegyelem, és résztvevője, részesedője lehetek Jézus szenvedéstörténetének. Lukács evangélista (23-24. rész) történeti módon tudósít Jézus életének végső eredményeiről. Minden bizonnyal ő is korábbi forrást használ fel, az ősibb, Márk nevéhez fűződő hagyomány vonalát követi. Jézus szenvedéstörténetét a megváltás, az üdvösség történeti eseménye-ként ábrázolja. Isten üdvözítő, megváltó terve valósul meg az evangéliumban, főképpen Jézus életének utolsó eseményeiben. Már számol azzal a ténnyel, hogy Jézus munkáját az egyház folytatja a világ végezetéig a világban, és ennek megfelelően nevelői célzattal ír. Az Utolsó vacsorának nagy jelen-tősége van. Ez lett az alapja az első keresztyének közös összejövetelének, az új húsvéti vacsorának, amely egyben a keresztyén élet legbensőbb magvát alkotja. Az áldozati lakoma hátterét és valós értékét pedig Jézus halála és feltámadása adta. Aztán az első keresztyének az üldözések közepette Jézus " mártír" halálára tekintenek fel, és abból vádak hamisak. Pilátus, Heródes Antipas, Arimatiai József, a jobb lator, a római százados felismerik és megvallják Jézus ártatlanságát.

Az egész eseménynek valójában engesztelő és áldozati jellege van. Türelem, meg-bocsátás, a szenvedés és a halál nagylelkű elfogadása jellemzi az ártatlanul szenvedő Jézust. Üdvösség forrása lesz mindenkinek ez az áldozat. Később ismerik fel a tanítványok, ennek az eseménynek igazi értelmét: értünk történő, engesztelő, megváltó áldozat volt Jézus halála. Isten megváltó, megbocsátó szeretetét nyilvánította ki a keresztáldozat. Egyedülálló, egyetlen és egyetemes értéke van ennek az áldozatnak. Jézus a kereszten Atyjának kezébe ajánlja lelkét, és aki felfogja ennek értelmét, az a századossal együtt dicsőíti Istent. A szolgáló szeretet engedel-mességével halt meg Jézus a bűnös emberiségért. Isten le-győzhetetlen, vég-érvényes üdvözítő szeretetéről tanúskodik a szenvedés-történet.

F.B.

Az üres sír

Észak-India egyik falujának piacterén prédikált egy misszionárius. Beszéde után egy mohamedán lépett hozzá és megvető hangon így szólt: " Remélem nem tagadod, hogy mi mohamedánok olyas valamivel rendelkezünk, ami nektek keresztyéneknek nincsen." " És mi lenne az?" kérdezte a misszionárius. " Ha mi Medinába Arábia zarándokolunk, ahol Mohamed meg-halt, megtaláljuk a koporsóját, amelyben még mindig ott fekszik. Ti keresztyének viszont Jeruzsálemben csak egy üres sírt találtok." " Éppenséggel ez a mi nagy örömünk" mondta a misszionárius. Jézus sírja azért üres, mert feltámadt és a mennynek és földnek teljhatalmú Ura!


  FELÉBREDÉS AZ ÉLET KÖZEPÉN

Lázár feltámasztásának jól ismert történetét (János evangéliuma 11.rész) már beragyogja húsvét fénye, s ezért alkalmas arra, hogy Megváltónk halál feletti győzelmének titkairól fellebbentse a fátylat. A Golgota felé induló Jézus Krisztus egyik legfontosabb – ha nem legjelentősebb – csodatette volt ez, mert a hozzá kapcsolódó tanítással együtt örökérvényű eligazítást ad élet és halál nyugtalanító kérdéseire. Ez a csoda – mint az Úr Jézus minden más csodája – egyedül hit által ragadható meg. Mégis mindig voltak olyanok, akik a csodákkal kapcsolatban kétkedő, tisztázni akaró kérdéseket fogalmaztak meg. E jelenséget elemezve Rudolf Schultz kölni lelkész a következőket írja:

“ Időközben kérdésfeltevéseink megváltoztak. Felismertük ugyanis, hogy az arra a kérdésre adódó választ, hogy az Úr Jézus valóban visszaadta-e az elhunyt Lázár életét, teljesen elhanyagolhatóvá tette az a tény, hogy esetleg mi továbbra is halottként bolyongunk a földön. Rájöttünk, hogy sokkal égetőbb az a kérdés, hogy visszaadható-e a mai bóklászó lélegző, tevékenykedő hullák élete, amely már rég eltünt tekintetükből és lelkükből.”

Hogy ezen mit kell értenünk, azt jól szemlélteti Friedrich Dürrenmatt Meteor című komédiája, amelyben egy halott felkel sírjából, az élők újfent gondosan eltemetik, majd saját boszúságára megint csak feltámad, s képtelen meghalni. Ebből az állapotból – hogy az életet már egy cseppet sem kívánja, csakhogy meghalhasson – tér vissza még egyszer az úgynevezett életbe. Elégeti publikálatlan kéziratait, valamint egy bankjegyekkel teli koffert, ahogy a mindennapi élet többi fontos dolga is egyértelműen haszontalanná lesz számára. Tatárként tombol az álélet kacatai között, amely – s ezt akarja Dürrenmatt bemutatni – a valóságban nem más, mint a halál. A darab egyetlen, élő figurája az életbe rövid időre visszatérő halott.

Jézus Krisztussal találkozva rádöbbenünk arra, hogy megszokott életünk játékszabályai még messze nem azonosak magával az élettel. A fontosnak tűnő dolgok Jézus szavainak fényében mellékesnek bizonyulnak... A hullamerevségből, a látszatéletből való feltámadás ma is lehetséges. Az Úr Jézusnál a holtak feltámadása nemcsak az utolsó napon – ahogy Márta gondolta – hanem itt és most történik a Szentlélek által.

Látszólagos életen, amely a valóságban halál, azt a mániát kell értenünk, amely szerint mindent magunkra vonatkoztatunk, s képtelenek vagyunk másra tekinteni és tekintettel lenni. A Krisztus öröm-üzenetével való találkozásban azonban ilyen halott számára is van feltámadás.

Életünk sűrűjében azonban ott is láthatóvá válik a halál, ahol az emberek megadják magukat, s elveszítik az élethez való bátorságot. Nem maradnak mások, mint élő halottak, akik napi tennivalóikat mechanikusan elvégzik, egyik évről a másikra. A Jézus Krisztussal való találkozásban azonban az ilyen halálból is van feltámadás, de nemcsak az utolsó napon, hanem itt, az élet közepén. A Húsvét Hősével való találkozás felegyenesedést, fellélegzést, új kezdetet jelent, és örömteli hálát a valódi életért, amely Lelke által átjár bennünket.

Kolozs Nagy János

Angyalföld
Az angyalföldi baptista misszió kezdetét még a század első év-tizedére vezethetjük vissza, arra az eseményre, amikor 1905 húsvét hét-főjén Udvarnoki András Nap utcai lelkipásztor bemerítette a Szivák családot a Kis-Duna hullámaiba. Ekkor még bérelt helyiségekben tartották az istentiszteleteket és a bibliaórákat. 1922-ben az újpesti gyülekezet vette kezébe az induló angyalföldi misszió irányítását és 1924-ben már ima-házat avattak a Jász utcában, amely 33 éven át volt lelki otthona a városrész baptista hívőinek.
Az angyalföldi misszió másik ága 1937-ben indult, amikoris Gábos Imre alakított gyülekezetet.  Kezdetben több helyen gyűlt össze a kis közösség, míg végül a Váci út 51/a alatti 75 m2-es Pálma kávéházat bérelték ki a missziózásra kész angyalföldi baptisták. Bizonyára nem véletlen egybeesés az sem, hogy nem sokkal korábban a Jász utcai gyülekezet egyik tagját épp ebből a kávéházból tessékelték ki, mert traktátusokat ment be osztogatni. A Váci úti imaház  58 éven át,  –1957-ben egyesülve a Jász utcai gyülekezettel – Budapest talán legkisebb bérelt kápolnájaként működött.
„1996. óta saját tulajdonunkban van, már nem béreljük a 75 m-es lakásméretű imatermet”– nyilatkozta nemrégen a LELKI ÉLETÜNK kérdésére Macher Tivadar testvér, a gyülekezet fiatal lelkipásztora.
„A nagyterem ugyan felújításra szorul, de jelenleg elegendő nagyságú.„Kistermeink” azonban – 2 m széles, félszoba nagyságú két helyiségről van szó – nagyon szűkösek." Az 55 gyülekezeti tag mellet 23 gyermekünk is van, akik közül mintegy 18-an járnak  a  vasárnapi iskolába”– folytatja a beszámolót  Macher testvér.

„Szeretnénk a vasárnapon túl velük, iskolatársaikkal és barátaikkal is foglalkozni. A jóté-konysági ruhaakciók és szociális segítségnyújtás  alkalmai az evangélizációkat megelőző kapcsolatépítésre szolgálnak. Készülünk a Minden Korosztály Bibliaiskoláját is beindítani, amely a gyülekezet növekedésének egy fontos eleme lenne, de ezekhez elengedhetetlenül szükséges volna több önálló helyiség. Ennek a problémának a megoldására nyílna lehetőség azzal, hogy a gyülekezeti termünk melletti szomszédos lakást megvásárolhatnánk, amelyben valamikor a gyülekezet misszióját képező leányotthon működött.

Gyülekezetünk hosszú évek óta gyűjt építkezésre, ezért a szükséges összegnek több mint a fele rendelkezésre áll, ám mintegy 1,5 millió forint még hiányzik” –- folytatta  hosszasan  a  tájékoztatást  Macher Tivadar lelkipásztor.

Úgy hírlik, hogy a több mint 10 éve dédelgetett építési tervről nem mondtak le az angyalföldi testvérek, de rövid távon nincs még realitása ennek, ezért egy elérhetőbb cél megvalósításával indulnak el a fejlődés útján, amely egy jó missziós befektetésnek ígérkezik. Az imádságban, és a szeretetteljes melléjük állásban  több elképzelés is megvalósulni látszik. A Budapesti Missziókerület a Baptista Világszövetség Vasárnapján az újpesti találkozó gyűjtését  az angyalföldi testvéreknek ajánlotta fel, amely 128.000 Ft értékben jelentős segítséget képvisel. A Szövetségi Tanács döntése értelmében az országos húsvéti célgyűjtés felét is az angyalföldi tervek támogatására szánja a közösség.

Budapest imaházai közül a Váci úti Baptista Kápolnát nagyon sokan ismerik. Naponta ezrek és ezrek mennek el előtte. Vajha adná az Úr, hogy a kis baptista közösség lendületes fejlődésnek indulhatna. Ehhez adjunk meg mi is  minden segítséget.

Marosi Nagy Lajos


Utolsó hívás
"Menjetek a keresztutakra és akiket találtok, hívjátok be!" (Mt 22:9)
 
Angyalföld? Ugyan! Mind vademberek!
De szólt a Lélek: Oda menjetek!

S a világváros kivetettjeit
át fogja hatni, áthatja a hit!
Azokat, akik nem számítanak,
kiket nem repít csillogó fogat
– a legsötétebb sorsban züllenek,
boldogtalanok és nincstelenek –
a bűn kifosztott, láncolt foglyait,
az elnyomottság áldozatait
akiknek arca nem kívánatos,
és a helyzetük sem kívánatos,
és a külsejük sem kívánatos,
még a válaszuk sem kívánatos,
mert trágársággal, borgőzzel teli
 – őket a szép szó messze kerüli –,
örömöt rablók, gátlástalanok,
létük nyomorult kiszolgáltatott!
(...)
Mentek... nevüket most nem sorolom–,
gondoljuk át ez ünnepi napon
hogy az ijesztő városnegyedet,
hol féltek egymástól az emberek
ők végigjárták. Pincék mélyibe
Kocsmákba mentek és szólt az Ige.
Tanúbizonyság kellett, és átható,
élő, igaz és meg nem alkuvó,
kitartó is, mert elutasítás,
ellenkezés és durva támadás
kőfalába is beleütközött,
míg célját érte annyi bűn között.
S leányokat, kiket a Duna
akart már ölelni karjaiba,
összegyűjthette a nagy szeretet,
a szent Ige, az örömüzenet!

Angyalföld? Ugyan! Mind vademberek!
De szólt a Lélek: Oda menjetek!

Mert lelkük mélyén szunnyadt valami,
 hogy jönni fog majd, jönni Valaki,
s megváltja majd hitvány életüket,
megváltoztatja balvégzetüket.
A vágy s az Ige így találkozott,
és a megtérés új életet hozott.
Megmentette az öngyilkosokat,
a kézből kiverte a poharat.
És kinek lénye nem volt kellemes,
széppé tette őket a szeretet!
E kedves helyiség – a templomunk –,
kávéház volt. Igen. Nem álmodunk!
Jött az utolsó hívás, üzenet,
s megszületett egy új gyülekezet!
(...)
Angyalföld? Igen! Megtért emberek
És szól a Lélek: boldog ünnepet!

Kárász Izabella
Készült a gyülekezet 80. jubileumára, 1986-ban.


 
Kitekintésbaptista világra

u Elismerték a baptistákat Üzbegisztánban. Az ország nyolc részéből tíz gyülekezetet jegyeztek be a hatóságok 1999. január 25-én, miután a baptisták világszerte tiltakoztak az Üzbég Kormány vallás-szabadságot korlátozó intézkedései ellen. Pavel A. Peychev, az Üzbég Evangéliumi-Keresztyén Baptisták elnöke köszönetét fejezte ki azért a támogatásért, amelyet az Üzbég Szövetség kapott a jogi elismertetésért folyó eljárás alatt. "Hálásak vagyunk Istennek. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki ezekben a nehéz időkben velünk volt." írta egy hivatalos nyilatkozatában Peychev elnök. (EBPS)

 u Baptista részvétnyilvánítás Husszein jordán király halála alkalmából. A Baptista Világszövetség részvétét nyilvánította a Jordán Baptista Szövetség kis gyülekezeteinek és 1000 baptista tagjának. Denton Lotz főtitkár levelében ki-fejtette, hogy imádságában hálát ad az igazságos Husszein királyért, aki vallásszabadságot nyújtott az ország népeinek. Az Európai Baptista Szövetség főtitkára Karl Heinz Wal-ter részvéttáviratot küldött Shukri Rabadi-nak, a Jordán Baptista Szövetség elnökének Európa és a közel-keleti országok baptistái nevében." Szeretném részvétemet kifejezni őfelsége, szeretett Husszein királyotok halála miatt ért veszteségetekért. Kívánjuk, hogy őfelsége, az új király, Abdullah uralma alatt Jordániában folytatódjon a vallás-szabadság és a keresztyén és baptista többség elismerése."

(BWA News -EBPS)
 u Üldözés Indonéziában. " Háború van a keresztyénség és az iszlám között" mondta egy baptista vezető az indonéz helyzetet jellemezve. Több mint kétszázan haltak meg és ezreket evakuáltak Ambonban, Kelet-Indonéziában. Több imaházat leromboltak és felgyújtottak. Nem tudjuk mi fog történni. " Ez a tragédia megrázta a keresztyéneket. Kérjük imádkozzatok értünk" fejezte be nyilatkozatát az indonéz bap-tista vezető. (BWA News)

u Az ausztrál baptisták támogatják a BVSZ döntését, hogy ne halasszák el a 18. Világkongresszust a lehetséges Y2K számítógépes problémák miatt. Ausztráliát a konferencia színhelyét úgy említik, mint a "világon a legjobban fel-készült ország". Többen ugyanis attól tartanak, hogy az Y2K miatt a komputer rendszer nem tudja majd kezelni az 1999-ről 2000-re történő átállást.(BWA News)

 u Bill Clinton amerikai elnök feleségével, Hillary Clintonnal a washingtoni metodista gyülekezetbe jár, de az elnök továbbra is megtartotta tagságát Little Rock (Arcansas) város-beli Immánuel baptista gyülekezetben. “ A Clinton körüli világméretű botrány ellenére a gyülekezetünk erős maradt" – nyilatkozta nemrégiben Rex Horne, a gyülekezet lelkipásztora. Ugyanakkor elismerte egy magasrangú baptista újság szerkesztőjének, hogy "a gyülekezet leghíresebb tagját körülvevő vita, sok megpróbáltatást jelentett a pásztor családjának." Ennek eredményeként most titkosított telefonszámuk van. R.Horne, aki 1990. óta lelkipásztora az Immánuel gyülekezetnek, elmondta: sokan vádolták őt Clintonnak, az abortusz és a homo-szexuálisok jogainak támogatása terén folytatott politikája miatt, mondván, hogy ő is felelős ezért, mivel Bill Clinton lelkipásztora. A Baptist Press kérdésére nyilatkozva Horne lelkipásztor kifejtette: "Ami Monica Lewinsky ügyét illeti az házasságtörés, és úgy gondolom, hogy utálatos dolog Isten előtt." A gyülekezeti fenyítés vagy kizárás ügyben feltett kérdésekre válaszolva Horne pász-tor a sajtónak csak annyit mondott: "A gyülekezeten kívüli embereknek nincs fogalmuk arról, hogy mit tettünk, illetve mit nem tettünk meg Bill Clintonnal kapcsolatban." Az Immánuel gyülekezet az elnök ügyével kapcsolatosan a "megbocsátás és megváltás" elvét alkalmazta. Egy istentiszteleti alkalmon felolvasták az elnök levelét, amelyben "tettének megbánását, a családját, barátait és gyülekezetét ért következményeken érzett sajnálatát fejezte ki és kérte, hogy a gyülekezet bocsásson meg neki." Az Immánuel baptista gyülekezet elkötelezte magát, hogy minden vasárnap imádkozik Bill Clintonért. A lelkipásztor Rex Horne pedig lelkigondozóként azt nyilatkozta a Baptist Press munkatársának: "Próbálom bátorítani őt, ahol tehetem, illetve figyelmeztetem, vitába szállok vele, amikor úgy gondolom, hogy ezt kell tennem".

(Baptist Press Daily Christian Reports)  
Sokan ünnepeltünk együtt
A Budapesti Missziókerület gyülekezetei az újpesti imaházban

Hagyomány immár, hogy a Baptista Világszövetség vasárnapján misszió-kerületünk gyülekezeteiből sokan összejövünk, hogy a Világszövetség vezetőinek felhívására ezen a napon egymásra gondoljunk, és ezt úgy fejezzük ki a legjobban, ha kezet rázunk egy-mással, és együtt dicsérjük az Urat éne-kekkel. 1997-óta immár harmadszor visszhangozták az újpesti imaház falai Isten népének örvendező énekeit, és a hangszerek megzendülő hangjait. Ismerős arcok mosolyognak egymásra ilyen-kor, de minden évben újabb és újabb testvérarcok-testvérszívek tűnnek fel a találkozón. Olyan hittestvéreinké, akik-kel egyazon baptista hitvallás szerint követjük a mi Urunkat Jézus Krisztust, és valljuk, hogy: " egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítés." Mintegy 600 testvér jött el a találkozóra, sajnos sokan látva a tömeget hazamentek. A technika is segítségül volt, és így az alagsorban TV közvetítéssel kivetítve volt látható a találkozó minden mozzanata. Sok testvér már csak " odalent" élvezhette a testvéri találkozás örömét. Az összevont énekkar sok gyülekezet énekeseit foglalta magába. Az idén először szimfónikus zenekar is végzett szolgálatot. Vezényeltek: Oláh Gábor, Mészáros Judit és Simon Norbert test-vérek. Az oldalkarzatot most teljes egészében a fúvósok töltötték meg és soha nem tapasztalt erővel zendítették meg az ismert evangéliumi énekeket dr. Csontos Sándor testvér vezényletével. Szolgálatot végzett a váci gyülekezet Psalmus Énekegyüttese. A karácsonykor több helyen is előadott " A szeretet csodája" c. összeállításból hallhattunk két tételt.

" Fel örömre vígan" énekelte a gyülekezet valóban örömmel és vígan. Szereti a mi baptista népünk a tartalmas, sok énekkel és igével teljes alkalmakat annak ellenére, hogy egyesek igyekeznek ennek az ellenkezőjét bizonygatni.

Az igehirdetés szolgálatát Ifj. László Gábor rákoscsabai lelkipásztor test-vér, a Missziókerületi Tanács tagja hirdette. A liturgus Frittmann Zsombor újpesti diakónus testvér volt, de valójában ketten vezették az alkalmat Boros Csaba presbiterrel, aki interjúkat készített olyan testvérekkel, akik nyilatkozatait érdeklődéssel hallgatta a népes gyülekezet. Az újpesti gyülekezetvezető testvér kérdései nyomán dr. Almási Tibor teológiai főigazgató az intézet munkájáról, Lakati Ádám szokolyai diakónus a lelkipásztor és gyülekezeti munkások kapcsolatáról be-szélt. Boros Dávid, teológus-jelölt céljairól, Hálóné Cseh Ágnes testvér a hívő család életéről nyilatkozott. Meláth Attila a Missziókerület titkára missziói koncepciójáról, a tanács céljairól beszélt. Marosi Nagy Lajos test-vértől a missziókerület induló lapjának, a " Lelki életünk" -nek bemutatása kapcsán baptista sajtónk helyzete felől érdeklődött az alkalmi riporter. Két riportalany Kovács Zoltán budafoki és Macher Tivadar Váci úti testvérünk már csak írásban mondhatja el nyilatkozatait a Lelki életünk áprilisi számában. Elszállt az idő, azonban a " Feltámadt Hős" eléneklése után még volt lehetőség a szeretetvendégségre, ahol sok testvér beszélgetett egymással. Együvé tartozásunkat úgy is kifejeztük, hogy az alkalom gyűjtését (128.000.-Ft) a Váci úti gyülekezet segítésére ajánlottuk fel.

Megtisztelte ünnepünket a Szövetség vezetőinek képviseletében Mészáros Kornél főtitkár testvér, valamint dr. Steve Booth, a Déli Baptista Szövetség magyarországi kép-viselője is.

M.N.L.
(Új Lant, IX.évf.2.szám)

Missziókerületi Hírek

? Az új Misssziókerületi Tanács megkezdte a gyülekezetek látogatását. Újvári Ferenc elnök és Lakati Péter alelnök február 28-án a helyi vezetők meghívására látogatást tett a Budafoki Baptista Gyülekezetben. ?"Hogy jobban értsük egymást” címmel, március 7-én tartottuk meg az első lelkipásztorok és munkatársaik részére rendezett konferenciánkat Rákospalotán, amelynek előadója Mészáros Kornél főtitkár testvér volt. A testvéri légkörű alkalmon sokan voltak jelen lelkipásztorok és gyülekezeti vezetők. Ezúton is köszönjük a rákospalotaiak vendéglátását. ? Március 22-én egy ún. szórványmissziós munkacsoport tartott megbeszélést a pestlőrinci imaházban, keresve az új utakat. Missziókerületünket Újvári Ferenc elnök képviselte. ? Pünkösdhétfőn tervezzük a BBMK második hajókirándulását Dömösre. Mintegy 1100 fő részvételére van lehetőség. A hajó Újpestről indul és Vácott áll meg. Érdeklődni és jelentkezni lehet Simon Norbert testvérnél a BTA telefonszámán: (06-1)-342-7534. 10 év alatt és 70 év felett az utazás ingyenes, de jegyeket akkor is kell igényelni. Jelentkezési határidő: április 30. ? " Konferencia az istentiszteletről” címmel országos jellegű rendezvényt tartunk június 5-én, szombaton Rákoscsabán. Főszervező: ifj. László Gábor lelkipásztor testvér. Ú.F.


Beszélgetés,
amely idő hiányában kimaradt a programból.
Beszélgetőpartnerek: Boros Csaba és Kovács Zoltán

 Egy téli hajnalon háromnegyed négy körül autóval dolgozni mentem. A Kerepesi úton haladva pirosra váltott a közlekedési lámpa, megálltam és láttam, hogy a kocsim felé jön egy züllött kinézésű, reszkető fiatalember, kezére nejlonzacskók voltak húzva. Azonnal, szinte reflexszerűen nyúltam a kapcsolóhoz és gyorsan rácsaptam a központi zárat. Az ablakot résnyire kinyitva hallottam kérését: "Vigyen be a városba, mert itt megfagyok". És én, a belemenős, rámenős, veszélyhelyzeteket szinte folyamatosan felvállaló ember nem mertem beengedni a kocsimba, inkább jótanácsot adtam: "Tíz perc múlva jön a HÉV, várja meg és utazzon azzal!" A lámpa zöldre váltott, és én a jól befűtött, kényelmes nagy kocsival elrobogtam. Persze csak a jármű száguldott, mert lelkiismeretem visszavitte gondolataimat a lámpához. Végre rájöttem, hogy a koszos nejlonzacskók a hideg ellen voltak a kezén. Ennek az embernek menedékre lett volna szüksége, ahol meleg van, adnak egy pohár, forró teát, és végre elalhat. A menedékről rögtön eszembe jutott a Menedék Alapítvány, ahol nem csak gondolatok szintjén elemzik a segítségnyújtást, hanem teszik is a megtehetőt. Így lett most beszélgetőpartnerem Kovács Zoltán testvér, a Menedék Alapítvány elnöke.

– Kedves Zoltán, kérlek, beszélj a Menedékről, hogyan jött létre, mikor és mi, illetve ki indította el.

1984-ben a szükség indította el, mert szükségünk volt egy hívő fiú után menni, miután a Kosztolányi téri galeri tagja, majd vezére lett. Persze a gyülekezetbe már régen nem járt. Kitartóan kellett próbálkozni azzal, hogy eljöjjön közénk újra. Néhány hónap múlva aztán jött az egész csapat a gyülekezetbe, de nem alkalmazkodtak a liturgiához, így létre kellett hozni a klubot egy külön estén.

A klubról sokan nem akartak elmenni, mert nem volt hová. Szükség volt segítő, befogadó családokra, majd egy otthonra. Ez a súlyos feladat speciális munkatársakat igényelt. Így alakult meg a Menedék Csoport 5 alapító tagja Kovács Géza, Huszár Géza, Jó-földi Gábor, dr. Kovács György és én.

– Mondj néhány szót a fejlődésről, az út szépségeiről, nehézségeiről illetve a munkatársi gárdáról.

A fiúotthon megvásárlásához a Word of Life segített hozzá 1985-ben a teljes vételárral. Láttuk, hogy a deviánsoknak a régi kapcsolatoktól el kell távolodni, úgy könnyebb lesz megváltozniuk. Ezért vásároltuk meg a bodrogi romos Nádasdy-Sárközi kastélyt, és bővítettük is a fiúk és sok testvér segítségével. Hatalmas élmény volt látni, hogy Isten csodálatos vezetése gyümölcsözött. Ma a Nevelőcsaládok Közösségének központja van itt. 25 állami gondozott gyermek került az ideköltözött családok életterébe. Természetes fejlődésnek indult a közösség, élő gyülekezet keletkezett, óvoda, iskola, zeneiskola, ahová több, mint 100 gyerek tartozik. Pedagógusaink mind elkötelezett hívő emberek, és a “ Bölcsesség Kezdete Iskola” igazgatója a helyi gyülekezet lelkipásztora. Otthon vagyunk Bodrogon. Ezt a falu is visszaigazolta, mert területi igazgatónkat választották polgármesterré. Közben Budafokon a visszakért régi imaházunkban már két éve működő lányotthonunk fölé egy mamás otthont is kialakíthattunk ezzel 36 főre nőtt a folyamatos gondoskodásunk alatt megsegített 18-30 év közötti fiatalok száma.

– Nagyszerű lehet egy ilyen munkában, szolgálatban részt venni, de úgy gondolom, hogy a tárgyi és személyi feltételek meg-valósulásához nagyon sok anyagi forrásra is szükség volt. Honnan jött a segítség?

Az áldozatkész testvérek adománya megsokszorozódik. A munkatársak szinte mindegyike egy év ingyenes, felajánlott idővel kezdte a munkát. Többen az 1 év után hazamentek sok tapasztalattal, mások pedig szerződéses munkatársaink lettek. Ma 42 főállású munkatársunk van. Az iskolásokon túl naponta több mint 100 személy ellátásáért felelünk Istennek és embereknek. A személyes adományok 2 millió Ft körüliek, nagyrészt normatív költségvetési támogatást veszünk igénybe, de jelentős a cégek, gyülekezetek támogatása is.

– Eddig segített az Úr menedéket nyújtani, ez világosan látszik, de úgy gondolod, ezután is fog segíteni? Vannak újabb tervek, melyek megvalósulni látszanak?

Nagy fejtörést jelentett, hogy a felnőtt, szociálisan önállósult fiatalok, akik többen megtértek a budafoki otthonainkban, nem tudnak anyagi biztonságban élni kikerülésük után. Ezért is kezdtünk bele a Menedékváros programunkba. Két éve foglaltunk el egy volt orosz laktanyát Kiskunmajsán – nem festem le, milyen állapotban. Ma 42-en élünk benne, és van egy 20 tagú új gyülekezet is, ahol bemerítésünk is volt már. Nagy áldást jelent a budafoki család-segítő központunk koordináló szolgálata, mint egész napos segítő hely. Szeretnénk Kelet-Magyarországon segítségre szoruló társainkon is segíteni. Egy éve 10 falu érdekében családsegítőt indítottunk tarpai központtal. A megsegítettek nyitottakká váltak az evangélium befogadására. A gyülekezetbe járók száma ugrásszerűen megnőtt.

– Nagyszerűek az elképzelések, és engem lelkesítenek is. Mondd, mi, akik sokszor még a kocsi ajtaját sem merjük kinyitni, segíthetünk valamivel?

Imádkozzatok a szolgálatért! Munkatársakért, szakemberekért, akiket nagy szeretettel várunk a munkába. Keresünk tanácsadókat az otthonokba, várunk újabb nevelőszülőket Bodrogra, és olyan családokat, akik otthonukba szeretnének fogadni gyermekeket. Imádkozzunk pénzért, hogy fizetni tudjuk a munkatársakat, ma az átlag nettó kereset 26-30 ezer forint között van. Imádkozzunk olyan testvérekért, akik szívükön hordják a Menedék anyagi terhét és képesek rendszeres adakozásra! Imádkozzunk a vezetők egységéért, az Úr Jézus győzelméért ebben a szolgálatban is!

– Kedves Kovács testvér! Köszönöm a beszélgetést, kívánom munkátokra, missziótokra és munkásaitokra a jó Atya gazdag ál-dását, hogy testi-lelki menedéket nyújthassanak a rászorulóknak.

Tisztelt Olvasók!

Mindenkit arra biztatok, hogy gondolja végig, akar-e, tud-e a segítők, támogatók már eddig is népes csapatába állni. Akinek megmozdul a szívében, gondolataiban valamilyen készség, az segíthet imában, együttérzésében és anyagilag egyaránt, az Úrtól kapott lehetősége szerint. Információt, bővebb ismertetést, hír-levelet illetve pénzbeni támogatáshoz csekket a következő telefonszámon illetve címen lehet kérni: 1221 Budapest, Kálváriahegy u. 4. Segítőkéz Iroda, Tel.: 227-3442

BOCS

Meghívó
a Budapesten és környékén élő baptista férfi testvérnek
Kedves Baptista férfiak!
A Baptista Világszövetség felhívására 1999. április 24-én szombaton délelőtt 9 órai kezdettel
imareggelit
tartunk az újpesti imaház 1-es termében, amelyre
szeretettel várunk minden érdeklődő baptista férfi testvért.
Téma: Isten szereti ezt a világot!
Előadó: David Ortmann , amerikai misszionárius testvér, U.S.A.
 A DIAKÓNUS BIZOTTSÁG
 
HÍRHOZÓ - HÍRVIVŐ

 100 éves a pesterzsébeti énekkar. 1898-ban egyszerű munkásemberekből, a környező gyárakban dolgozó hívő testvérekből énekkart verbuvált Erzsébetfalva úttörő lelkimunkása Alexovics György testvér, baptista közösségünk kezdeteinek ismert lelki- és zenei munkása. A száz éves jubileumot méltóképpen ünnepelte az új imaházzal, és egyre növekvő taglétszámmal gazdagodó baptista gyülekezet február 28-án. Természetesen elmentek segíteni az ünnep méltó megtartására zene-missziónk mai munkatársai közül sokan, énekesek, zenészek, de ott serénykedtek a volt erzsébeti énekesek is. A Nemeshegyi Zoltán lelki-pásztor által vezetett, ünnepi istentiszteleten Mészáros Kornél testvér prédikált. "Az éneklés magvetés, amelyet a következő 100 esztendőben is végeznie kell az erzsébeti énekkarnak." fejezte be ünnepi szolgálatát a közösség főtitkára. A szebbnél szebb énekek bemutatásának csúcsa Mendelssohn 95. Zsoltára volt, amelyet Horváth László, az énekkar 35 éven át volt karmestere vezetett. A ma szolgáló karvezetők Baka Sándor, Lovászné Gellén Christa is tőle vették át a szolgálatot. A 95. Zsoltár dicséretként, bizonyságtételként és döntésre hívó evangélizációként hangzott fel. Az ének mindig akalmas eszköz volt az evangélium továbbadására. Hisszük, így történt ez a 20. század utolsó évében Pesterzsébeten is. (MNL)

 Evangélizáció és bemerítés volt a József utcai gyülekezetben január utolsó hétvégéjén. A gyülekezet felkészült az alkalmakra, hívogattak, plakátoltak, de nem utolsó sorban imádkoztak az alkalmak áldásaiért. Kulcsár Tibor budafoki lelkipásztor, mint vendég volt az igehirdető és a bemerítő lelkipásztor is. Hidi Mária és Hidi Szilvia felnőtt fejjel kezdték keresni az Urat és a gyülekezeti közösségben találták meg a Krisztus-követés helyes útját. Az áldást Hegyi András helyi lelkipásztor és Kulcsár Tibor testvér kérte a bemerítettek életére, végül a gyülekezet úrvacsorai közösségben erősítette meg kapcsolatát Istennel és egymással.

(Mezei Géza)
 Az Úrhoz költözött Cserepka János misszionárius-lelkipásztor. Röviddel elköltözése után kelt a hír szárnyra: 1999. március 10-én délután az Úrhoz költözött Cserepka János nyugalmazott lelkipásztor testvér, misszionárius. A neki adatott 80 esztendő legnagyobb része szolgálatban telt el, élete a Krisztus ügyének odaszánt élet volt. Még halála előtt több sajtókiadványunkban részletesen beszámoltunk misszionáriusi szolgálatáról, (Múlt, Jelen, Jövő Baptista Naptár 1998,1999, Szolgatárs 1999, és a Békehírnök több lapszáma 1998. 1999.,) hiszen a közelgő 80. születés-nap és a legutóbbi magyarországi útja is aktuálissá tette ezt. Cserepka testvér temetése a nyugat-kanadai Kelownában történt március 13-án fél 2-kor. Az emlékistentiszteleten Scott Martyn, a helyi baptista gyülekezet lelkipásztora szolgált. A jó Pásztorról beszélt, Jn.10. része alapján. Ez Cserepka testvér akarata volt. Igét olvasott dr. Viczián János lelkipásztor, majd Kulcsár Sándor testvér prédikált 1Móz 24:56 alapján."Cserepka János testvér Magyarország, Erdély (Szilágyság, Székelyföld) Kanada, U.S.A, Bolivia (Dél-Amerika) rögös útjain át érkezett az örök hazába. Mindenért egyedül Istené legyen a dicsőség!" fejezte be temetési szolgálatát az amerikai magyar baptisták elnöke. (Dr.Herjeczki Géza)
 


 Isten szereti ezt a világot!
Felhívás, az Európában élő baptista férfiakhoz!

 
Mi, a Jézus Krisztust követő baptista férfiak, a Baptista Világszövetség Férfi Szakosztályának felhívására évek óta, világszerte megtartjuk a baptista férfiak világimanapját azért, hogy a kontinensméretű távolságok ellenére lélekben alkossunk imaközösséget, legyünk együtt az Úr előtt, tanulmányozzuk együtt Isten igéjét és buzdítsuk egymást az elkötelezett szolgálatra.

Most, a huszadik század utolsó évében felhívunk minden Európában élő baptista férfi testvért, hogy április 24-én szombaton kapcsolódjon be a világot átfogó imaláncba. Kérjük, hogy ezen a napon találkozzanak egymással a gyülekezet(ek) férfi tagjai, hogy megújítsák elkötelezettségüket Jézus Krisztus mellett, és imádkozzanak a különböző országokban szolgáló baptista férfiak munkájáért, ezáltal is erősítve baptista identitásunkat.

Különösen arra kérünk, most benneteket testvéreink, hogy imádkozzatok a Jugoszláviában és Koszovóban kialakult súlyos válság megoldásáért és az ott élő baptista testvéreinkért. Isten szereti ezt a világot! Ennek jegyében határozta meg a Baptista Világszövetség Férfi Szakosztálya az ima-nap igéjét is, a János 3:16-ot, amely a Szentírás legismertebb verse.

Jöjjetek, könyörögjünk a mi Urunkhoz, aki nem vonja meg tőlünk kegyelmét. Az Úr áldását kívánva vagyunk testvéri köszöntéssel:

Dr. Kenneth Stewart (Skócia)
Marosi Nagy Lajos (Magyarország)
a Baptista Világszövetség
Férfi Szakosztályának európai alelnökei

" Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt!" 80. Zsoltár 15.